============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Nov 3 01:59:36 UTC 2022

============================================================

WTPN31 PGTW 030300 WTPN31 PGTW 030300

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING// Vấn Đề / Thông Báo Bão Biển Nhiệt Đới

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL DEPRESSION 26W (NALGAE) WARNING NR 029 1. Áp Thấp Nhiệt Đới 26W (NALGAE) Thông Báo Số 029

DOWNGRADED FROM TROPICAL STORM 26W Xuống cấp từ Bão Biển Nhiệt Đới 26W

01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC 01 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

030000Z --- NEAR 22.5N 112.9E 030000Z --- gần 22.5N 112.9E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 295 DEGREES AT 09 KTS di chuyển sáu giờ qua - 295 độ 09 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM Địa điểm chính xác trong vòng 060 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF Địa điểm dựa trên trung tâm ở bởi một COMBINATION của

SATELLITE, RADAR AND SYNOPTIC DATA vệ tinh , RADAR và SYNOPTIC DATA

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT Gió duy trì tối đa - 025 hải lý một giờ , Giật 035 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

REPEAT POSIT: 22.5N 112.9E Lập lại Địa Điểm : 22.5N 112.9E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

031200Z --- 22.5N 111.9E 031200Z --- 22.5N 111.9E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 24 HR POSIT: 230 DEG/ 04 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 230 độ/ 04 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

040000Z --- 22.0N 111.2E 040000Z --- 22.0N 111.2E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

030300Z POSITION NEAR 22.5N 112.6E. 030300Z Địa điểm gần 22.5N 112.6E.

03NOV22. TROPICAL DEPRESSION 26W (NALGAE), LOCATED APPROXIMATELY 03NOV22. Áp Thấp Nhiệt Đới 26W (NALGAE), ở khoảng

73 NM WEST OF HONG KONG, HAS TRACKED WEST-NORTHWESTWARD AT 09 73 hải lý Tây của HONG KONG, đã đi hướng Tây -Tây Bắc với/lúc 09

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. AHIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . AHIMATED MULTISPECTRAL vệ tinh

IMAGERY (MSI) AND ANIMATED RADAR IMAGERY FROM HONG KONG SHOW A VERY Hình (MSI) và Hình Radar từ HONG KONG Sthế nào một rất

SHALLOW AND WEAK LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) MOVING INLAND TO SHcho phép và yếu hoàn lưu thấp trung tâm (LLCC) di chuyển vào đất liền đến

THE WEST OF SHENZEN. THE SYSTEM HAS RAPIDLY WEAKENED AND FILLED, WITH THE Tây của SHENZEN. Bão đã mau chóng suy yếu và FILLED, với

PRESSURE READINGS FROM THE REGION SHOWING A MINIMUM PRESSURE OF 1012 áp xuất READINGS từ REGION Sthế nào ING một MINIMUM áp xuất của 1012

MB. THE INITIAL POSITION IS ASSESSED WITH HIGH CONFIDENCE BASED ON THE MB. Địa điểm ban đầu là ASSESSED với độ chính xác cao dựa trên

RADAR AND MSI DEPICTIONS. THE INITIAL INTENSITY IS ALSO ASSESSED WITH RADAR và MSI cho biết IONS. Cường độ ban đầu là cũng ASSESSED với

HIGH CONFIDENCE BASED ON A CIMSS OPEN-AIIR INTENSITY ESTIAMTE OF 25 độ chính xác cao dựa trên một CIMSS OPEN-AIIR cường độ ESTIAMTE của 25

KNOTS. THE SYSTEM IS EXPECTED TO SLOWLY DRIFT TOWARDS THE WEST AND hải lý một giờ . Bão sẽ Sthấp LY DRIFT TO S Tây và

ULTIMATELY SOUTHWEST OVER THE NEXT 24 HOURS WHILE CONTINUING TO sau cùng LY Tây Nam qua/trên 24 giờ tớ WHILE tiếp tục đến

WEAKEN. HOWEVER, IT IS POSSIBLE THAT THE SHALLOW REMNANT CIRCULATION suy yếu . Tuy nhiên , IT là POSSIBLE THAT SHcho phép REMNANT đối lưu

COULD POTENTIALLY REMAIN QUASI-STATIONARY IN THE GUANGSHOU BASIN AS IT COULD POTENTIALLY ở QUASI-trạm ARYtrong GUANGSHOU BASIN khi

UNDERGOES DISSIPATION. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE UNDERGOES suy yếu . Đây là Thông Báo cuối cùng về cơn bão bởi

JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI. Bão sẽ BE kỷ càng

MONITORED FOR SIGNS OF REGENERATION. theo dõi các dấu hiệu có thể bừng dậy .

// //

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Nov 3 01:59:36 UTC 2022

====================================================================