Nghiên Cứu Khí Tượng & Môi Trường
Weather & Environmental Research 

 

            Biến Đổi Khí Hậu/Climate Change

Vietnam: Environment and Climate Change Assessment (ADB, June 2013)

 Thành Phố HCM Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu (ADB, January 2010)

Vietnam Climate Change (UNDP, 2008)

·Climate Change and Food Security in Vietnam (Nguyen Vu Hoan, ICD-MARD)


Sông Mekong và Đập Thủy Điện/ Mekong River and Hydroelectric Dams

·           Cái Chết của Một Dòng Sông: Sông Cửu Long và Các Khai Thác Thượng Nguồn của Trung Hoa (Trần Tiễn Khanh, 2003)

·                       Death of a River: The Mekong River and the Chinese Development Projects Upstream (Trần Tiễn Khanh, 2003)

·                    Dự Đoán Số Phận Sông Mekong (International Rivers, 2011)

                     China Hydropower Dams in Mekong River Give Shock to 60 Million (Yơlim Lee, 2010)

                     Video Mekong River Dams (2007)

 


Chiến Tranh Sinh Hoá/Biochemical Warfare


Agent Orange
 


          Nghiên Cứu Khí Tượng/Weather Research

 


Khí Tượng Căn Bản/Basic Meteorology
 

 


Nghiên Cứu Môi Trường/Environmental Research
 


 

Last modified: July 2013