============================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 13 16:08:29 UTC 2021

============================================================

WTPN33 PGTW 131500 WTPN33 PGTW 131500

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// MSGID/GENADMIN/JOINT Bão Biển WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL STORM 24W (KOMPASU) WARNING NR 014// Vấn Đề /Bão Biển Nhiệt Đới 24W (KOMPASU) Thông Báo Số 014//

RMKS/ Chú Ý /

1. TROPICAL STORM 24W (KOMPASU) WARNING NR 014 1. Bão Biển Nhiệt Đới 24W (KOMPASU) Thông Báo Số 014

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC 02 Đang có Bão Biển Nhiệt Đới trên Thái Bình Dương (Biển Đông)

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE Gió duy trì tối đa dựa trên Trung bình 1-phút

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

--- ---

WARNING POSITION: Thông Báo Địa Điểm Hiện Nay :

131200Z --- NEAR 19.4N 109.0E 131200Z --- gần 19.4N 109.0E

MOVEMENT PAST SIX HOURS - 275 DEGREES AT 16 KTS di chuyển sáu giờ qua - 275 độ 16 hải lý một giờ

POSITION ACCURATE TO WITHIN 045 NM Địa điểm chính xác trong vòng 045 hải lý

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF Địa điểm dựa trên trung tâm ở bởi một COMBINATION của

SATELLITE AND RADAR vệ tinh và RADAR

PRESENT WIND DISTRIBUTION: Gió Hiện Nay :

MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT Gió duy trì tối đa - 045 hải lý một giờ , Giật 055 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 185 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 185 hải lý Đông Bắc Phần

090 NM SOUTHEAST QUADRANT 090 hải lý Đông Nam Phần

140 NM SOUTHWEST QUADRANT 140 hải lý Tây Nam Phần

120 NM NORTHWEST QUADRANT 120 hải lý Tây Bắc Phần

REPEAT POSIT: 19.4N 109.0E Lập lại Địa Điểm : 19.4N 109.0E

--- ---

FORECASTS: Dự Báo :

12 HRS, VALID AT: 12 giờ , Hiệu lực lúc :

140000Z --- 19.4N 106.6E 140000Z --- 19.4N 106.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT Gió duy trì tối đa - 040 hải lý một giờ , Giật 050 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

RADIUS OF 034 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT Bán kính của 034 hải lý một giờ gió - 120 hải lý Đông Bắc Phần

050 NM SOUTHEAST QUADRANT 050 hải lý Đông Nam Phần

060 NM SOUTHWEST QUADRANT 060 hải lý Tây Nam Phần

110 NM NORTHWEST QUADRANT 110 hải lý Tây Bắc Phần

VECTOR TO 24 HR POSIT: 265 DEG/ 10 KTS Véc tơ đến 24 giờ Địa điểm : 265 độ/ 10 hải lý một giờ

--- ---

24 HRS, VALID AT: 24 giờ , Hiệu lực lúc :

141200Z --- 19.3N 104.5E 141200Z --- 19.3N 104.5E

MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT Gió duy trì tối đa - 030 hải lý một giờ , Giật 040 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão đang suy yếu và tan biến trên đất liền

VECTOR TO 36 HR POSIT: 265 DEG/ 09 KTS Véc tơ đến 36 giờ Địa điểm : 265 độ/ 09 hải lý một giờ

--- ---

36 HRS, VALID AT: 36 giờ , Hiệu lực lúc :

150000Z --- 19.2N 102.6E 150000Z --- 19.2N 102.6E

MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT Gió duy trì tối đa - 020 hải lý một giờ , Giật 030 hải lý một giờ

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY Bán kính vùng gió trên biển

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND Bão bị suy yếu và tan biến trên đất liền

--- ---

REMARKS: Lưu Ý :

131500Z POSITION NEAR 19.4N 108.4E. 131500Z Địa điểm gần 19.4N 108.4E.

13OCT21. TROPICAL STORM 24W (KOMPASU), LOCATED APPROXIMATELY 199 13OCT21. Bão Biển Nhiệt Đới 24W (KOMPASU), ở khoảng 199

NM EAST-SOUTHEAST OF HANOI, VIETNAM, HAS TRACKED WESTWARD AT 16 hải lý Đông -Đông Nam của HANOI, VIETNAM, đã đi hướng hướng Tây với/lúc 16

KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. NEXT WARNINGS AT 132100Z, hải lý một giờ trong vòng sáu giờ qua . Thông Báo Sắp Tới lúc 132100Z,

140300Z, 140900Z AND 141500Z. REFER TO TROPICAL DEPRESSION 140300Z, 140900Z và 141500Z. Xem Áp Thấp Nhiệt Đới

23W (NAMTHEUN) WARNINGS (WTPN32 PGTW) FOR SIX-HOURLY UPDATES.// 23W (NAMTHEUN) Thông Báo (WTPN32 PGTW) Cập nhật mỗi 6 giờ .//

NNNN NNNN

====================================================================

LƯU Ý Khi Đọc Dự Báo:

a. Ngày giờ trong Dự Báo dưới dạng DDHHMMZ với DD là ngày, HH là giờ, MM là phút

Ví dụ 061230Z là ngày 06 lúc 12 giờ 30 Quốc Tế

b. Giờ VN = giờ Z + 7 (ví dụ, 12 giờ Z = 7 giờ tối Việt Nam)

c. Tọa độ dưới dạng xxN (xx Bắc vĩ tuyến), xxxE (xxx Đông kinh tuyến)

d. NM =nautical mile = hải lý (1 hải lý = 1.852 km)

e. KT = knot = hải lý một giờ (1 KT = 1.852 km một giờ)

f. feet = bộ (1 FT = 1 foot = 0.3048 m)

========================================================================================================================================

DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT

Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 13 16:08:29 UTC 2021

====================================================================