WRF Dự Báo cho Móng Cái -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Cẩm Phả -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 19 C ...


WRF Dự Báo cho HÀ NỘI -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 12 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 11 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Phòng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Nam Định -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Thanh Hoá -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 357 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 297 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Đồng Hới -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 26 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió 23 km/giờ 329 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 314 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Trị -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 312 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Huế -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 19 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Nẵng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Hội An -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 27 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 23 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Kỳ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 0 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Ngãi -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tam Quan -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 319 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 18 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Qui Nhơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho Tuy Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Nha Trang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho Cam Ranh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 339 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 28 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió 22 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Rang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 28 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 324 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Phan Thiết -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...


WRF Dự Báo cho Vũng Tàu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 200 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 315 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho Gò Công -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió lặng 3 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Bạc Liêu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Mũi Cà Mâu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Rạch Giá -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tiên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 9 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 10 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Lạng Sơn -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 9 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 17 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 9 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Điện Biên Phủ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 98 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 105 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 10 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Sơn La -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 142 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 128 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 10 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 17 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 134 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 9 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 16 C ...


WRF Dự Báo cho Yên Bái -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 314 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 124 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Thái Nguyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Hoà Bình -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 12 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 18 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 19 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Tĩnh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 344 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 308 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 299 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 17 C ...


WRF Dự Báo cho Sông Cầu -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Kontum -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 18 km/giờ 66 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 129 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Pleiku -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 23 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 21 km/giờ 70 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Đà Lạt -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 19 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 26 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 21 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 21 C ...


WRF Dự Báo cho Tây Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Mỹ Tho -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 79 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 340 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Cần Thơ -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Long Xuyên -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 5 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 14 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Sóc Trăng -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 334 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho Hoàng Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió mạnh 43 km/giờ 50 Độ , Giật 48 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 48 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió mạnh 41 km/giờ 48 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 45 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió mạnh 42 km/giờ 50 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ 52 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Trường Sa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió mạnh 40 km/giờ 12 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 26 C ...

Ngày Mai : Mưa 19 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa 19 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 27 C ...

Thứ Hai : Mưa nhẹ 1 mm ... Trể ... Có mây ... Gió mạnh 38 km/giờ 42 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 9 mm ... Có mây ... Gió mạnh 41 km/giờ 34 Độ , Giật 46 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 26 C ...

Thứ Ba : Mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Vạn Ninh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 333 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 21 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 20 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 24 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 19 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...


WRF Dự Báo cho Hà Giang -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 173 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 325 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 12 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 117 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 11 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 167 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 203 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 127 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 138 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho Hải Dương -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Tĩnh Gia -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 359 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho Kỳ Anh -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 289 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 17 C ...


WRF Dự Báo cho Tuyên Hóa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 310 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 327 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 14 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 317 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 14 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 316 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 17 C ...


WRF Dự Báo cho Quảng Điền -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 30 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 29 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 25 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió 28 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 22 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 30 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho Vinh Lộc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C ...

Ngày Mai : Có mây ... Gió 22 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 35 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 27 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có mây ... Gió 30 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho An Khê -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có mây ... Gió 29 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho Châu Đốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho Biên Hòa -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 347 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 31 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 355 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 31 C ...


WRF Dự Báo cho Phú Quốc -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Mây nhiều ... Gió nhẹ 18 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho KRATIE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG CHAM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho PHNOM PENH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho SIEMREAB -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 0 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 295 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 14 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 320 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho BATDAMBANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 18 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho KAMPONG SAOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 22 C ...

Ngày Mai : Trời trong ... Gió 23 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 23 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 23 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho LUANG PRABANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 22 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho VIENTIANE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 13 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 12 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 23 C ...


WRF Dự Báo cho SAVANNAKHET -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 12 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 23 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 13 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 24 C ...


WRF Dự Báo cho PAKSE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 343 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 1 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho PHONGSALI -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 10 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 97 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 18 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 11 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 100 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 19 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 9 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 18 C ...


WRF Dự Báo cho NAM THA -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 350 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 11 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 12 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 20 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 77 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 11 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 20 C ...


WRF Dự Báo cho SAM NEUA -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 7 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 91 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 96 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 8 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 84 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 7 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 15 C ...


WRF Dự Báo cho XIENG KHOUANG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 7 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 15 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 6 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 15 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 6 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 16 C ...


WRF Dự Báo cho ATTAPU -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho MUANG KHONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho SEPONE -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...

Ngày Mai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 15 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 21 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 15 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 22 C ...


WRF Dự Báo cho STOENG TRENG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 15 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 29 C ...


WRF Dự Báo cho KULEN -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 2 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 7 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho KRALANH -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho KOMPONG THOM -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 28 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 15 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...


WRF Dự Báo cho KRAKOR -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 332 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 342 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 9 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 10 km/giờ 3 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 345 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 26 C ...


WRF Dự Báo cho KACHOT -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 82 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 83 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...


WRF Dự Báo cho BUONG LONG -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 16 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 27 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 27 C ...


WRF Dự Báo cho SNOUL -- Từ 19 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 4/12/2021

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 17 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 15 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 29 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 28 C ...